Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/lcarir/public_html/wp-content/plugins/wp_rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464
آزمایشگاه شیمی تجزیه راک

صفحه اصلی

آزمایشگاه  شیمی تجزیه راک، به عنوان یک آزمایشگاه تائید صلاحیت شده و همکار سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست، ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی تخصصی در گرایش های زیر است:

  •  انواع مواد غذایی
  • آزمون های میکروبیولوژی
  • آلاینده های محیط زیست (آب، پساب، گازهای خروجی از دودکش و …)
  • فرآورده های آرایشی و بهداشتی

این آزمایشگاه با تکیه بر دانش و تجربه پرسنل متخصص خود، تمام تلاش حرفه ای را برای انجام آزمون و آزمایش کم خطا مطابق با استانداردهای به روز بین المللی و ملی معطوف می دارد.